Domov Aktuality 2020-2021 Cirkevná spojená škola Pokyny riaditeľa školy k výchovno-vzdelávaciemu procesu od 1. 9. 2020

Hlavné menu

Národný projekt POP II

Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II

Projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.sk
https://archiv.mpc-edu.sk/sk/nppop-2/oprojekte

Riadiaci orgán: www.ludskezdroje.gov.sk
Sprostredkovateľský orgán: www.minedu.sk
Prijímateľ Národného projektu:
www.mpc-edu.sk

Výzva - nábytok

„Vybavenie pre CSŠ Dolný Kubín – Nábytok“
(5. 5. 2021)


Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie,  053 04 Spišské Podhradie, Spišská Kapitula 9
ako obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje verejné obstarávanie pre predmet zákazky na dodanie nábytku na vybavenie odborných učební pre Cirkevnú spojenú školu, Okružná 2062/25, Dolný Kubín podľa špecifikácie predmetu zákazky,
pre projekt "Budovanie technického vybavenia učební v Cirkevnej spojenej škole v Dolnom Kubíne"  číslo zmluvy IROP-Z-302021K423-222-13 financovaného z Integrovaného regionálneho operačného programu

Výzva a prílohy TU:

všetky dokumenty v ZIP

Výzva - IKT

„Vybavenie pre CSŠ Dolný Kubín – IKT a softvér“
(16. 6. 2022)


Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie,  053 04 Spišské Podhradie, Spišská Kapitula 9

ako obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
vypisuje verejné obstarávanie pre predmet zákazky na dodanie IKT a softvéru pre vybavenie odborných učební pre Cirkevnú spojenú školu, Okružná 2062/25, Dolný Kubín podľa špecifikácie predmetu zákazky,
pre projekt "Budovanie technického vybavenia učební v Cirkevnej spojenej škole v Dolnom Kubíne"  číslo zmluvy IROP-Z-302021K423-222-13 financovaného z Integrovaného regionálneho operačného programu

Výzva a prílohy TU:

všetky dokumenty v ZIP

Staň sa našim žiakom!

viac info bude tu alebo dovtedy kontaktujte RŠ alebo zástupcov

MŠ, ZŠ, Gymnázia

knižnica

otvaracie hodiny

vyzva-DIDAKTICKÁ TECHNIKA

„Vybavenie pre CSŠ Dolný Kubín – DIDAKTICKÁ TECHNIKA“
(14. 5. 2021)


Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie,  053 04 Spišské Podhradie, Spišská Kapitula 9 ako obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
vypisuje verejné obstarávanie pre predmet zákazky na dodanie IKT a softvéru pre vybavenie odborných učební pre Cirkevnú spojenú školu, Okružná 2062/25, Dolný Kubín podľa špecifikácie predmetu zákazky, pre projekt "Budovanie technického vybavenia učební v Cirkevnej spojenej škole v Dolnom Kubíne"  číslo zmluvy IROP-Z-302021K423-222-13 financovaného z Integrovaného regionálneho operačného programu.

Výzva a prílohy TU:

všetky dokumenty v ZIP

partneriSmartBooks škola na nete

Erasmus+

Výzva-stavebno-technické úpravy

„Vybavenie pre CSŠ Dolný Kubín 
Nevyhnutné stavebno-technické úpravy pre potreby obstarania učební

(13. 7. 2021)


Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie,  053 04 Spišské Podhradie, Spišská Kapitula 9

ako obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
vypisuje verejné obstarávanie pre predmet zákazky Nevyhnutné stavebno-technické úpravy pre potreby obstarania učební pre vybavenie odborných učební pre Cirkevnú spojenú školu, Okružná 2062/25, Dolný Kubín podľa špecifikácie predmetu zákazky,
pre projekt "Budovanie technického vybavenia učební v Cirkevnej spojenej škole v Dolnom Kubíne"  číslo zmluvy IROP-Z-302021K423-222-13 financovaného z Integrovaného regionálneho operačného programu
(zverejnenie 13. 7. 2020)

Výzva a prílohy TU:
Výzva na predloženie ponuky (verzia PDF)
Prílohy k výzve (ZIP súbor)Pokyny riaditeľa školy k výchovno-vzdelávaciemu procesu od 1. 9. 2020 PDF Tlačiť E-mail
Užívateľské hodnotenie: / 0
SlabéDobré 
Napísal Ľudovít Mačor   
Štvrtok, 27 August 2020 15:16

Pokyny riaditeľa školy k výchovno-vzdelávaciemu procesu od 1. 9. 2020 (MŠ, ZŠ, gymnázium, ŠKD, CVČ a ŠJ)

Vážení zákonní zástupcovia, milí žiaci,

od 1. septembra 2020 sa začína nový školský rok so sprísnenými hygienickými opatreniami. Žiadam všetkých, aby sa riadili pokynmi Cirkevnej spojenej školy, Okružná 2062/25, Dolný Kubín od 1. septembra 2020.

Cieľom školy je zabezpečiť bezpečné prostredie, z tohto dôvodu Vás žiadam o zodpovednosť a spoluprácu pri nahlasovaní zmeny zdravotného stavu Vášho dieťaťa. Uvedené opatrenia majú preventívny charakter a ich dodržiavanie je v záujme zdravia učiteľov, žiakov, rodičov a aj verejnosti.

Organizačné zmeny v prevádzke MŠ od 1. 9. 2020

Prevádzkové pokyny:

 • Počet detí v triedach je daný podľa vekovej skupiny, stanovený škols. zákonom.
 • Materská škola bude otvorená štandardne, t. j. od 6:30 do 16:30
 • Zoznam detí podľa tried bude zverejnený 1. 9. 2020 v predsieni vchodu do MŠ „A“.
 • V čase od 8:00 do 11:30 a od 12:15 do 14:30 bude MŠ z bezpečnostných dôvodov, ako obvykle, zamknutá.

Príchod a odchod  detí do a z MŠ:

 • Deti sa stretnú na pol hodiny v 1.triede od 6:30 do 7:00

a popoludní sa spoja na pol hodiny v 1. triede od 16:00 do 16:30

 • Pre vstup do materskej školy budú k dispozícii obidve vonkajšie brány, ale iba jeden vchod do budovy MŠ - „A“. Vchody „B“ (zadný, pri dopravnom ihrisku) a „C“ (z vestibulu školy) budú dočasne zatvorené. *
 • Do predsiene vchodu „A“ vstupujú maximálne traja dospelí s deťmi MŠ a dodržujú medzi sebou bezpečné odstupy.*
 • Ostatní rodičia čakajú s deťmi na vstup do škôlky pred budovou.*
 • Jedno dieťa môže sprevádzať len jeden zákonný zástupca.*
 • V predsieni vchodu „A“ si sprevádzajúca osoba vydezinfikuje ruky a bude mať na tvári ochranné rúško.*
 • Deti materskej školy rúško na tvári mať nemusia.
 • Pri prechodových dverách vchodu „A“ materskej školy sa bude vykonávať ranný zdravotný filter s meraním telesnej teploty dieťaťa (bezdotykovým teplomerom). V prípade, že nameraná teplota bude 37-37,5 °C, po 5 min. sa opakovane zmeria. Ak teplomer ukáže naďalej 37-37,5 °C a viac, urobí sa 3. meranie; ak bude telesná teplota stále viac ako 37,2 °C, rodič svoje dieťa zoberie späť domov a urobí zdravotné opatrenia podľa svojho uváženia.
 • Materská škola v prípade podozrenia na akútne ochorenie (nielen Covid 19) dieťa nepreberie.
 • Rodič, (zákonný zástupca, alebo poverená osoba) odovzdá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy vyplnený ZDRAVOTNÝ DOTAZNÍK (kliknite na podčiarknutý text pre stiahnutie), a  po každom prerušení dochádzky do MŠ v trvaní viac ako tri dni, vyplní  tlačivo Vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa(kliknite na podčiarknutý text pre stiahnutie) (že dieťa  neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie)
 • Sprevádzajúca osoba vojde do šatne a zdrží sa iba nevyhnutné minimum času na odovzdanie dieťaťa učiteľke.*
 • Deti do materskej školy nenosia z domu žiadne hračky.
 • Sprevádzajúca osoba zabezpečí umiestnenie rezervného rúška dieťaťa do jeho skrinky.
 • Preberanie dieťaťa z materskej školy prebieha za rovnakých podmienok*, ale bez merania teploty.

Denný režim:

Časový harmonogram aktivít v MŠ ostáva nezmenený.

 • Stravovanie detí materskej školy sa bude realizovať oddelene od žiakov ZŠ, a to v priestoroch školskej jedálne, za hygienických podmienok, stanovaných vedúcou školskej jedálne. 1. a 2. trieda MŠ od 11:00 do11:30, 3. a 4. trieda MŠ od 11:30 do12:00.
 • Spálne – každá trieda odpočíva obvyklým spôsobom vo svojich priestoroch, ležadlá budú od seba podľa možností vzdialené, posteľná bielizeň sa bude vymieňať 1x za 2 týždne obvyklým spôsobom.
 • Toalety - každá skupina bude používať vlastné toalety, v nich dezinfekčné tekuté mydlá a jednorazové utierky tváre a rúk.

Hygienické opatrenia:

 • Učiteľky MŠ rúško vo svojej triede počas výchovno-vzdelávacích a hrových činností mať nemusia, pri opustení priestorov skupiny áno.
 • Počas celého pobytu detí v MŠ sa bude klásť zvýšený dôraz na hygienu – ich osobnú, ako aj celých priestorov MŠ(4x denne) a taktiež predmetov, s ktorými môžu deti prísť do kontaktu (hračky, kľučky, atď). Zodpovední sú všetci zamestnanci MŠ.
 • Upratovačky zabezpečia, aby smetné koše nemali uzáver.
 • Priestory jednotlivých tried budú pravidelne a intenzívne vetrané.
 • Deti z jednotlivých tried sa počas pobytu v materskej škole nebudú spolu stretávať, prípadne iba minimálne, učiteľky budú činnosti organizovať oddelene, v rôznych priestoroch; maximálny čas deti budú (podľa počasia) tráviť vonku, vo vzdialených častiach areálu ŠD, alebo na vychádzkach v okolí MŠ.
 • Pravidlá správania pre deti budú vyznačené veku primeranými, zrozumiteľnými, učiteľkami vysvetlenými piktogramami.

Zdravotné opatrenia:

 • V prípade podozrenia na ochorenie COVID-19 v materskej škole, vo svojej skupine učiteľka bezodkladne túto skutočnosť oznámi riaditeľovi školy, ktorý vzniknutú situáciu rieši so zriaďovateľom, príslušným RÚVZ, ďalšími zamestnancami školy, zákonnými zástupcami. Dieťa s možnými príznakmi na COVID-19 izoluje do príchodu zákonného zástupcu v miestnosti vo vestibule školy, ktorá slúži ako izolačná miestnosť.
 • V prípade, že je u dieťaťa podozrenie, alebo potvrdené ochorenie COVID-19 v domácom prostredí, rodič bezodkladne o tejto situácii informuje príslušnú učiteľku  a riaditeľa školy.
  Príloha 5 – Podmienky vstupu do školy (26.8.2020)
  > pozrite si zásadné pravidlá - opatrenia (fázy) <
Organizačné zmeny v prevádzke ZŠ, gymnázium, ŠKD, CVČ, ŠJ od 1. 9. 2020

Povinnosti zákonného zástupcu:

Povinnosti žiaka:

 • žiak 1. stupňa nemusí používať ochranné rúško počas vyučovania v učebni, používa ochranné rúško počas pohybu mimo učebne v celom areáli školy,
 • žiak 2. stupňa používa ochranné rúško počas celého pobytu v priestoroch školy a učebniach, okrem konzumácie vlastného jedla alebo jedla v školskej jedálni,
 • rešpektuje a riadi sa organizačnými pokynmi pre zákonných zástupcov žiakov, učiteľov a zamestnancov školy,
 • žiaci sa nebudú presúvať do jednotlivých tried, vyučovanie všetkých predmetov sa uskutočňuje v kmeňových učebniach min. do 14. 9. 2020.

V prípade náhlej zmeny zdravotného stavu alebo podozrenia na infekčné ochorenie bude Vaše dieťa izolované a umiestnené v pavilóne školskej knižnice pod dozorom zamestnanca školy. Následne bude kontaktovaný zákonný zástupca, ktorý si prevezme svoje dieťa do domácej starostlivosti.

Slávnostné začatie školského roka sa uskutoční svätou omšou v kostole sv. Kataríny o 9.00. Možnosť svätej spovede od 8.00.

Po ukončení sv. omše odchod  žiakov do školy po triedach v sprievode triedneho učiteľa. Vstup cez hlavný  vchod, kde bude vykonaný ranný filter (odovzdanie zdravotných dotazníkov, dezinfekcia rúk).

Žiaci 1. ročníka prichádzajú do školy cez hlavný vchod v doprovode jedného rodiča. Postupujú podľa zásady ROR (rúško, odstup, ruky).

Školské stravovanie

Stravovanie všetkých žiakov je zabezpečené v školskej jedálni a organizácia odberu stravy bude nastavená tak, aby sa žiaci nestretávali pred školskou jedálňou z jednotlivých tried.

Školský klub detí

Škola sa pre žiakov otvára od 6.30. Poobedná služba ŠKD končí o 16.30. Počas rannej a poobednej služby v ŠKD musia mať deti ma tvári rúško.

Prosíme zákonných zástupcov detí, aby do prihlášky uviedli presný čas odchodu dieťa z ŠKD. Zmenu odchodu dieťaťa prosíme nahlásiť prostredníctvom SMS. Žiak bude čakať pred hlavným vchodom školy. Týmto chceme predísť Vášmu zbytočnému čakaniu na dieťa pred budovou školy.

CVČ

Poobedná služba CVČ začína o 13.30 a končí podľa rozvrhu krúžkovej činnosti. Žiaci v CVČ majú na tvári rúško.Prosíme zákonných zástupcov detí, aby uviedli presný čas, kedy dieťa odchádza z krúžkovej činnosti samé a bude čakať pred hlavným vchodom školy.

Na záver

Pokiaľ je to možné, komunikujte so svojimi učiteľmi telefonicky a emailom. Návštevy s pedagogickými a odbornými zamestnancami je potrebné dohodnúť si vopred. Všetci učitelia majú služobné emailové adresy v tvare: meno.priezvisko @ radlinskeho.sk Zoznam zamestnancov (učiteľov): https://www.radlinskeho.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=100&Itemid=104

Príloha 5 – Podmienky vstupu do školy - ZŠ (26.8.2020)

Príloha 1 – Podmienky vstupu do školy - gymnázium (26.8.2020)

Príloha 4 – Dotazník a Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka - gymnázioum (26.8.2020)

> pozrite si zásadné pravidlá - opatrenia (fázy) <

Prajem všetkým pevné zdravie, veľa trpezlivosti a radosti z úspechov v škole, ako aj v osobnom živote.

Ďakujem za pochopenie

Posledná úprava Streda, 02 September 2020 15:10
 

1992-2022

Nedeľa, 14. Júl 2024

Dnes má meniny
Kamil
Zajtra má meniny
Henrich

Potrebuješ pomoc?

Máš problém?
Si bez nálady a nevieš čo s tým?
Niekto ti ubližuje telesne, slovne,
či na sociálnej sieti?
Nemáš sa komu zdôveriť?
Využi anonymné linky pomoci:

Erasmus+ 2020-23

Wedding Traditions, Cultural Awareness
(Svadobné tradície, Kultúrne povedomie)

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na:
Projekt s jedným príjemcom
v rámci programu ERASMUS+
ČÍSLO ZMLUVY:
2020-1-SK01-KA229-078209_1

------

wtca-erasmus.radlinskeho.sk

 

Stop šikane-Deti pomáhajú deťom!
Projekt s Nadáciou ORANGE

Pozrite si stránky našej školy k projektu
orange.radlinskeho.sk

IROP

Názov projektu:
Budovanie technického vybavenia učební
v Cirkevnej spojenej škole
v Dolnom Kubíne

Kód projektu v ITMS: 2014+ 302021K423

Cieľ:
Hlavným cieľom projektu je zlepšenie
kľúčových kompetencií žiakov Cirkevnej spojenej školy,
Okružná 2062/25, Dolný Kubín
v zložke Základná škola s materskou školou
Andreja Radlinského Okružná 2062/25,
Dolný Kubín inováciou technického vybavenia školy,
ktoré zabezpečí prepojenie teoretického
a praktického vzdelávania
na základnej škole s potrebami trhu práce
a tým zlepšenie uplatnenia
mladých ľudí na trhu práce.

Prijímateľ:
Rímskokatolícka cirkev
Biskupstvo Spišské Podhradie
ako zriaďovateľ
Cirkevnej spojenej školy,
Okružná 2062/25, Dolný Kubín

Nenávratný finančný príspevok:
158 764,84 EUR
Výška finančnej podpory z EÚ:
142 052,75 EUR

ISIC


***
Ak potrebujete pomoc alebo radu,
k ISIC alebo ITIC
kontaktujte Mgr. Adriánu Laštíkovú
***
Pre objednanie duplikátu v prípade
straty, alebo poškodenia karty kliknite
>TU<

Erasmus 2014-2017

školská kaplnka

Využívam školskú kaplnku?
 
„Rekonštrukcia CSŠ Dolný Kubín spojená so zlepšením energetickej
hospodárnosti budovy a vybavením interiéru“
vlajka EÚ
ROP

vlajka SR

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 80,75 %
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 14,25 %
zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
výška poskytnutého príspevku: 954 313,94 EUR
Európsky fond regionálneho rozvoja
„Investícia do vašej budúcnosti“
Začiatok realizácie projektu: 06/2011
Skončenie realizácie projektu: 03/2012
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program
www.ropka.sk

Internetové odkazy

Stránky Spišskej diecézy
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie, zriaďovateľ našej školy
Rímskokatolícky farský úrad sv. Kataríny Alexandrijskej
Kohútov sad 1753/2 026 01 Dolný Kubín
Dolný Kubín
Stránky mesta Dolný Kubín
Diecézny školský úrad Spišská Kapitula
Školský úrad - Biskupstvo Spišské Podhradie. Školský úrad plní úlohy nášho zriaďovateľa

Projekt akad. partnerstva